mediacje

Czym jest mediacja?

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie,   a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

Strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby  i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami.  W rezultacie to wyłącznie od nich zależy kształt ostatecznego porozumienia. Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu. Zaakceptują także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.

Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator.

Decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych osób. Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność. Każda ze stron, jak również mediator, ma możliwość przerwania mediacji jeżeli nie widzi szans na wypracowanie porozumienia lub gdy nie będzie miała chęci na dalszy udział w mediacji.

Jakie są zasady mediacji?

 Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są:

 • dobrowolność i akceptowalność
 • neutralność
 • bezstronność
 • poufność

Dobrowolność  oznacza, że strony samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji –  bez nacisku osób trzecich czy instytucji. Nie mogą zostać zmuszone także do osiągnięcia porozumienia czy do wyboru konkretnych rozwiązań lub konkretnego mediatora.  Strony mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, nie muszą nawet podawać przyczyny rezygnacji. Mediatorowi nie wolno zmusić stron do rozpoczęcia czy kontynuowania mediacji. Swoboda decyzji co do uczestnictwa w mediacji i przyjętych rozwiązań zwiększa odpowiedzialność stron za proces rozwiązywania konfliktu i osiągnięte rezultaty.

Neutralność oznacza, że mediator nie podejmuje decyzji co do sposobu rozwiązania problemu i nie narzuca stronom własnego punktu wiedzenia. Nie jest doradcą stron, nie przedstawia właściwych             w danej sytuacji sposobów działania, lecz umożliwia stronom ich samodzielne wypracowanie. Tym samym przekazuje uczestnikom mediacji całkowitą odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu i kształt porozumienia. Mediator prowadząc spotkanie w pierwszej kolejności  zachowuje szacunek i wiarę w kompetencje uczestników sporu, pomagając im w samodzielnym znalezieniu rozwiązań.

Bezstronność dotyczy postawy mediatora wobec uczestników mediacji. Mediator nie może być rzecznikiem którejś ze stron, w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich. Nie ocenia osób, ani ich zachowań, nie poszukuje winnych zaistniałej sytuacji i nie stwierdza, która ze stron ma rację. Bezstronność mediatora wyraża się dbaniem o równowagę proceduralną i emocjonalną wszystkich uczestników.

Poufność  obowiązuje wszystkich uczestników posiedzeń i oznacza konieczność zachowania dyskrecji. Przebieg mediacji i jej rezultaty (za wyjątkiem ugody) są tajemnicą. Mediator nie może zostać powołany na świadka w sądzie, a stronom nie wolno powoływać się na fakty i propozycje ujawnione w czasie postępowania mediacyjnego (informacje te są z prawnie bezużyteczne).

Czego dotyczą mediacje rodzinne?

 • pojednania – ustalenie zasad, praw  i obowiązków partnerów w związku oraz innych spraw, istotnych dla przetrwania relacji małżeńskiej
 • praw opiekuńczych – ustalenie władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka czy kontaktów rodziców  z dzieckiem (celem nadrzędnym jest dobro dziecka)
 • alimentów – ustalenie wysokości   i sposobu realizacji obowiązku alimentacyjnego

W naszej Poradni zajmujemy się wyłącznie mediacjami o charakterze rodzinnym.

Jak przebiega mediacja?

 WPROWADZENIE
przedstawienie zasad mediacji i ustalenie zasad współpracy

 PRZEDSTAWIENIE KONFLIKTU PRZEZ STRONY
strony przedstawiają swoje spojrzenie na problem
ustalenie listy tematów do rozmów

 OMÓWIENIE POTRZEB

 POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ

 BUDOWANIE WSPÓLNEGO ROZWIĄZANIA
zaspokajającego potrzeby stron sporu

 Mediacja może zakończyć się podpisanie ugody mediacyjnej, gdy strony dojdą do porozumienia.

Jakie są korzyści płynące z mediacji?

 • zamiana walki miedzy stronami na walkę z problemem
 • otwarcie się na dialog z drugą stroną sporu
 • szansa na zachowanie lub polepszenie relacji  ze stroną konfliktu w przyszłości
 • zatrzymanie eskalacji konflikt
 • wygrana dla każdej ze stron
 • szansa na konstruktywniejsze podejście  do konfliktów  w przyszłości
 • możliwość współdecydowania, samodzielne podejmowanie decyzji w kwestiach          rozwiązania sporu
 • poczucie bezpieczeństwa
 • wzrost zaufania do siebie i własnych możliwości radzenia sobie w sytuacjach problemowych
 • lepsze poznanie własnych potrzeb i intencji  w kwestiach dotyczących sporu
 • aktywny udział w rozwiązywaniu konfliktu
 • większa motywacja do przestrzegania samodzielnie wypracowanych i w pełni zaakceptowanych  warunków ugody
 • oszczędność czasu i pieniędzy
 • uniknięcie postępowania sądowego

Jakie są przeciwwskazania do mediacji?

 • brak zgodny na mediację jednej ze stron
 • nierównowaga stron
 • zażyłość mediatora z jedną ze stron lub obu stronami i brak akceptacji takiego stanu przez uczestników
 • zmuszanie do mediacji groźbami
 • nieleczone uzależnienia
 • nieleczona choroba psychiczna
 • upośledzenie umysłowe strony
 • trwała przemoc psychiczna i/lub fizyczna między stronami

 

Tu możesz pobrać wniosek o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego w naszej Poradni. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem na mediację.
Wniosek w formacje PDF:  Wniosek o mediację
Wniosek w pliku Word: Wniosek o mediację

 

stopkawroclaw