zasady spotkań

Zasady prowadzenia spotkań w naszej Poradni:

 1. Wszystkie spotkania w Poradni są bezpłatne. Poradnia jest współfinansowana przez gminę Wrocław.
 2. Działania Poradni są kierowane do mieszkańców Wrocławia.
 3. Klienci proszeni są podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, choć nie jest to warunek konieczny uzysknia porady.
 4. Spotkanie w Poradni trwa 50 minut.
 5. Spóźnienia klientów nie wpływają na przedłużenie spotkania.
 6. Specjaliści uprzedzają z wyprzedzeniem o nieobecności, planowanych przerwach  w spotkaniach lub zmianie dnia lub godzin przyjęć a także  o przerwach w pracy Poradni wynikających z jej rocznego planu pracy.
 7. Klienci zobowiązani są do poinformowania terapeuty o swojej nieobecności co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem.
 8. Prosimy, by osoby przeziębione lub chore odwoływały spotkanie.
 9. Kontakt ze specjalistą jest możliwy na początku każdego dyżuru (pierwsze 10minut) pod numerem telefonu: 516 688 890 oraz drogą mailową poza godzinami dyżuru. Proszę pamiętać, że rozmowa telefoniczna lub korespondencja mailowa nie zastąpią spotkania.
 10. W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
 11. Specjalista  może poprosić o konsultację u innego specjalisty (np. psychiatry, specjalisty uzależnień, neurologa itp.) jeśli uzna to za warunek konieczny kontynuowania spotkań.
 12. Specjaliści nie wydają opinii i zaświadczeń celem przestawienia ich innym instytucjom, jeżeli nie służą one ustalonym na początku spotkań celom.
 13. Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.
 14. Specjaliści prowadzą superwizję swojej pracy, w celu ulepszania swoich usług. Omawiając swoją pracę z superwizorem  dbmy o anonimowość klientów.

Zespół specjalistów Poradni

 

stopkawroclaw